Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE' Marek Markowski z siedzibą w Gdyni za pośrednictwem serwisu internetowego marken.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE' Marek Markowski z siedzibą
w Gdyni usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik ma możliwość aktywowania za pośrednictwem klucza aktywacyjnego dostarczanego do Użytkownika przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

3. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

8. Usługodawca – oznacza Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE' Marek Markowski z siedzibą w Gdyni (81-366), ul. Armii Krajowej 23/13, NIP: 9131305785, REGON: 191743230, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: [email protected], będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

9. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie marken.com.pl.

10. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

12. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych (dalej również jako „Umowa”) – oznacza umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na trwałym nośniku, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu korzystania z treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu. Jednocześnie, na Stronie Internetowej Serwisu, Usługodawca zamieszcza informacje o funkcjonalnościach i interoperacyjnościach treści cyfrowych.

6. Treści cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, są licencjonowane przez ich producentów. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych obejmuje swoim zakresem udzielenie licencji do Treści cyfrowej, stanowiącej przedmiot umowy, na okres każdorazowo wskazany w trakcie składania zamówienia.

7. Celem skorzystania ze szkoleń lub webinariów organizowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Użytkownik powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (jak na przykład głośniki czy słuchawki), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach szkoleń lub webinariów prowadzonych za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

9. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

§ 3 Zamówienia i dostarczanie Treści cyfrowych

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie Treści cyfrowych, nie stanowią oferty zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Treść cyfrową którą jest zainteresowany. Dodanie Treści cyfrowej do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod daną Treścią cyfrową prezentowaną na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu jak również zapoznania się z umową licencyjną użytkownika końcowego, dotyczącą danej Treści cyfrowej, akceptując jej treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Przed wysłaniem formularza Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia . Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie dostarczenia Treści cyfrowych, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o dostarczanie Treści cyfrowych, jak również o zakresie, czasie i zasadach korzystania z Treści cyfrowej, będącej przedmiotem zamówienia, w zależności od wybranego pakietu.

4. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu zostaje poinformowany o sposobie aktywacji (instalacji) Treści cyfrowej, a także o warunkach i zasadach korzystania z danej Treści cyfrowej.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta umowa. 

7. Po zawarciu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

§ 4 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu stanowią ceny brutto.

2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Usługodawcy); 

b) karta płatnicza, BLIK lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy).

3. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa

1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych bez wad.

2. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Serwisu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z Regulaminu.

4. Klucz aktywacyjny, za pośrednictwem którego następuje aktywacja zamówionej Treści cyfrowej, dostarczany jest do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia lub udostępniany jest
w Koncie Użytkownika.

5. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania Treści cyfrowej, fakturę obejmującą zamówione Treści cyfrowe. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 6 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy (w tym formularz kontaktowy dla partnerów);

b) Chat;

c) Newsletter; 

d) Webinar; 

e) Wysłanie zapytania ofertowego;

f) Zapis na Szkolenie;

g) Zamieszczanie Opinii. 

3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

4. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

5. Usługa nieodpłatna Chat, polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.

6. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.

7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

9. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

11. Usługa Webinar polega na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w seminarium online o tematyce szczegółowo opisanej na Stronie Internetowej Serwisu. 

12. Z usługi Webinar może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swoje dane w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapisania się na Webinar wraz linkiem do Webinaru. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

13. Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach Webinaru, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: powielać ich treści, rozpowszechniać w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim oraz czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych. Materiały w ramach Webinaru udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako informacja szkoleniowa, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie wiedzy z dziedziny w której opracowany został Webinar.

14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia usługi Webinaru, przez skierowanie takiej prośby na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 

15. Usługa Wysłanie zapytania ofertowego polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania zapytania ofertowego, za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz wybierając odpowiednią funkcję
dostępną w formularzu tj.: „Wyślij wiadomość”.

16. Zwrotnie Użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą szczegóły oferty, w tym cenę Treści cyfrowych, informacje o o zakresie, czasie i zasadach korzystania z Treści cyfrowej, będącej przedmiotem oferty, a także informacje o możliwych formach płatności oraz sposobie dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje
o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty. Na podstawie podanych informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość
elektroniczną wskazując wybraną formę płatności. 

17. Rezygnacja z usługi Wysłanie zapytania ofertowego jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi przez Użytkownika.

Powyższy regulamin dostępny jest pod linkiem: Regulamin Marken.