Dopiero sieć to komputer, powiedział wiele lat temu Scott McNealy, wizjoner, amerykański przedsiębiorca, współtwórca firmy teleinformatycznej Sun Microsystems.

Router

Dzisiaj to już oczywiście truizm, ale warto przypomnieć, że w celu wymiany danych pomiędzy przynajmniej dwoma komputerami należy stworzyć dedykowaną sieć komputerową. W takiej sieci urządzenia komunikują się z sobą za pomocą mediów transmisyjnych, wykorzystując odpowiednie protokoły komunikacyjne.

Obecnie do sieci komputerowej podłączone są nie tylko komputery i serwery, ale również urządzenia CCTV, alarmy, elementy inteligentnego domu czy nawet urządzenia AGD. Podczas konfigurowania interfejsów sieciowych takich urządzeń konieczne jest wprowadzenie dedykowanych ustawień sieciowych. Do najważniejszych parametrów należą:

• Adres IP,
• Brama sieciowa,
• Maska podsieci,
• DNS.

Gdzie kupić antywirus?

🔔👀Wejdź i dowiedz się więcej

Adres ip

Adres IP (Internet Protocol Address – IP Address) to unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom w sieciach komputerowych. Adresy IP są wykorzystywane w internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP jest zapisywany w postaci czterech oktetów, dziesiętnymi oddzielonymi od siebie kropkami. W adresach, które zostały przypisane komputerom, część bitów znajdująca się z lewej strony 32-bitowego adresu IP identyfikuje sieć.

Liczba tych bitów zależy od tak zwanej klasy adresu. Pozostałe bity w 32-bitowym adresie IP identyfikują konkretny komputer znajdujący się w tej sieci. Taki komputer nazywany jest hostem.

Adres IP komputera składa się więc z części sieciowej i części hosta, które reprezentują konkretny komputer znajdujący się w konkretnej sieci. Aby poinformować komputer o sposobie podziału na części 32-bitowego adresu IP, używana jest druga 32-bitowa liczba, zwana maską podsieci.

Ataki DDoS

🔔👀 Jak częste i czym są ataki DDoS?

Brama sieciowa

Brama sieciowa (gateway) to urządzenie podłączone do sieci komputerowej, za pośrednictwem którego komputery z sieci lokalnej komunikują się z komputerami w innych sieciach. Wobec upowszechnienia się sieci TCP/IP pojęcie bramy sieciowej stało się praktycznie tożsame z ruterem, jednak tradycyjnie definiuje się bramę sieciową jako komputer działający również z innymi protokołami sieciowymi, w innych warstwach sieciowych i łączący podsieci tej samej sieci lokalnej.

Brama sieciowa może odbierać adresowane do siebie pakiety wybranych protokołów i interpretować je na poziomie aplikacji. Zwykle określa się ją wtedy jako serwer pośredniczący. Niektóre bramy zapewniają również przeniesienie pakietu z sieci o jednym protokole do sieci o innym protokole. Tak działają bramy przenoszące pakiety z sieci IPv4 do sieci IPv6.
Innymi słowy, brama sieciowa to urządzenie, które działa jako punkt przejścia z jednej sieci do innych sieci. Host wysyła do domyślnej bramy sieciowej (a konkretnie na adres IP bramy sieciowej) wszystkie pakiety skierowane do innych hostów znajdujących się poza siecią lokalną, co oznacza, że bez podanego adresu bramy domyślnej host może wymieniać pakiety tylko z komputerami w tej samej sieci lokalnej. Wobec upowszechnienia się sieci TCP/IP pojęcie bramy sieciowej stało się praktycznie tożsame z ruterem.

Brama tworzona jest na granicy sieci tak, aby zarządzać całą komunikacją danych, które wymieniane są między siecią wewnętrzną a sieciami zewnętrznymi. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, iż dla prostych sieci domowych brama działa jako zabezpieczenie dla sieci lokalnej, łącząc ją z sieciami publicznymi. Ustawiając adres IP dla bramy sieciowej (od strony sieci lokalnej), najczęściej wykorzystuje się pierwszy dostępny adres z puli adresów hostów dostępnych w danej sieci.

Stanowisko-z-wieloma-komputerami

🔔👀 Maska podsieci

Maska podsieci (subnetwork mask) to liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem podsieci i części, która jest adresem hosta w tej podsieci. Pola adresu IP, dla których w masce znajduje się bit równy 1, należą do adresu podsieci, a pozostałe bity do adresu urządzenia w tej podsieci. Po wykonaniu iloczynu bitowego (funkcja AND) maski i adresu IP otrzymuje się adres IP całej podsieci, do której należy urządzenie z tym adresem IP.

Model adresowania w oparciu o maski adresów wprowadzono w odpowiedzi na początkowo sztywny, ale – jak się okazało – niewystarczający podział adresów na klasy A, B i C. Pozwala on w elastyczny sposób dowolnie dzielić duże sieci (zwłaszcza te o ograniczonej puli adresów IP) na mniejsze podsieci.

Maska adresu jest takiej samej długości jak adres IP i składa się z ciągu bitów o wartości 1, po których następuje ciąg zer. Dla IPv4 maska ma 32 bity, dla IPv6 – 128 bitów. W przypadku IPv4 podawana jest najczęściej w postaci czterech liczb 8-bitowych zapisanych zazwyczaj dziesiętnie i oddzielonych kropkami (na przykład 366.366.366.335). Wartość maski musi być znana wszystkim ruterom i komputerom znajdującym się w danej podsieci. W wyniku porównywania maski adresu z konkretnym adresem IP (na przykład 181.190.5.33) ruter otrzymuje informację o tym, która część adresu identyfikuje podsieć (w tym przypadku 181.190.5), a która urządzenie mające przypisany ten adres IP (.33).

Aby urządzenia znajdujące się w różnych podsieciach mogły się komunikować, musi nastąpić trasowanie. Przy adresowaniu nadawanego pakietu w warstwie łącza używany jest adres rutera. On przekazuje dane do odpowiedniej podsieci w procesie trasowania (w najprostszym przypadku ruter ma dwa interfejsy: pierwszy z adresem sieci źródłowej, drugi – docelowej).

Brama domyślna

Brama domyślna pełni funkcję rutera – kieruje ruchem pomiędzy siecią lokalną (LAN) i siecią rozległą (WAN). Brama sieciowa ma zwykle dwa adresy sieciowe: jeden dla komputerów z sieci lokalnej (LAN), drugi dla komputerów spoza sieci lokalnej (WAN). Wysyłając informacje, nadawca sprawdza, czy odbiorca znajduje się w tej samej sieci lokalnej. Jeśli tak, pakiet jest wysyłany bezpośrednio do odbiorcy. Jeżeli nie, informacja ma zostać dostarczona poza sieć lokalną, a więc jest wysyłana na adres bramy domyślnej. Gdy odbiorca znajduje się w tej samej sieci, do której należy adres WAN routera, brama przesyła do niego informacje. Jeśli nie, brama przesyła informacje do kolejnego routera w sieci WAN.

QNAP – tworzenie kopii zapasowych

🔔👀Sprawdź to bezpieczne rozwiązanie

DNS

DNS (Domain Name System – system nazw domen) to hierarchiczny rozproszony system nazw sieciowych, który odpowiada na zapytania o nazwy domen. DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Z jednej strony zapewnia rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej – realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Jest nieodzowny do działania prawie wszystkich usług w internecie.

Komputer

IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) to czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla internetu. Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa itp.

IPv4 jest obecnie w powszechnym użyciu. Dostępna jest również nowsza wersja – IPv6. Opis czwartej wersji protokołu IP znajduje się w RFC 791. W modelu TCP/IP protokół IPv4 znajduje się w warstwie internetu, której odpowiada warstwa sieci w modelu OSI.

🔔👀 IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) to protokół komunikacyjny będący następcą protokołu IPv4. Do jego opracowania przyczynił się w głównej mierze problem małej, kończącej się liczby adresów IPv4. Podstawowymi zadaniami nowej wersji protokołu jest wzrost liczby dostępnych adresów poprzez zwiększenie długości adresu z 32 do 128 bitów, uproszczenie nagłówka protokołu oraz zapewnienie jego elastyczności poprzez wprowadzenie rozszerzeń, a także wsparcia dla klas usług, uwierzytelniania oraz spójności danych.

Protokół jest znany także jako IP Next Generation oraz IPng. Głównymi dokumentami opisującymi protokół są RFC 2460 oraz RFC 4291.

Podsieć

Pojęcie z dziedziny adresacji sieci komputerowych, dotyczące urządzeń komunikujących się przy pomocy protokołu IP. Urządzenia znajdujące się w jednej (wspólnej) podsieci charakteryzują się jednakowym początkowym fragmentem binarnego zapisu adresu IP, którego długość wyznacza wartość maski podsieci. Maska podsieci (maska sieciowa, netmaska) to liczba całkowita, jednakowa dla wszystkich hostów w danej podsieci.

Antywirus na telefon

🔔👀Polepsz bezpieczeństwo swojego telefonu

5 1 vote
Article Rating

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments