POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Administrator danych

Administratorem danych i operatorem serwisu jest MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE Marek Markowski z siedzibą w Gdyni (81-366) ul. Armii Krajowej 23/13 (dalej: Administrator).

§2 Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: iod@marken.com.pl lub pisemnie na adres MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE ul. Armii Krajowej 23/13, 81-366 Gdynia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

§3 Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z naszego serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Otrzymane dane przetwarzamy z zachowaniem ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Ze względu na różnorodność celów przetwarzania danych sam decydujesz o tym, czy chcesz nam je przekazać. Kierując się tym, aby cele przetwarzania danych były dla Ciebie czytelne, przedstawiamy poniżej zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy;
 • zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie;
 • obsługi reklamacji;
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności elektronicznych;
 • współpracy na podstawie umów B2B, umów zlecenia itp.
 • realizacji umowy dot. stażu lub praktyki.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w następujących celach:

 • informowanie w sposób bezpośredni o ofercie administratora;
 • zarządzanie relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami profilowanymi;
 • kontaktowych;
 • realizacji usługi newslettera;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;
 • kontaktu z pracownikami klienta w związku z realizacją umowy;
 • przetwarzanie danych w ramach profilu Bitdefender Polska na portalu społecznościowym Facebook;
 • przetwarzanie danych w ramach profilu Marken Systemy Antywirusowe na portalu społecznościowym LinkedIn.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • udostępniania Twoich danych naszym partnerom handlowym.
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:
 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

§4 Odbiorcy danych

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywali Twoje dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie usług księgowych, kadrowych, IT, doradczych itp.;
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
 • pozostałe podmioty takie jak: firmy kredytowe, kancelarie prawne, audytorzy i biegli rewidenci, firmy windykacyjne itp.

W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE.

§5 Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

dane przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarciu i wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi;

 • dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych;
 • dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku;
 • informacje wynikające z plików cookies własnych będą przechowywane tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§6 Uprawnienia osób w zakresie przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci poniże prawa wynikające z RODO:

 • Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 • Prawo dostępu do danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania danych. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja zgoda na dalsze przetwarzanie danych. „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do powstrzymania Administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. Administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać.
 • Prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

§7 Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z serwisu, jak również do realizacji zamówionych przez Ciebie usług.

§8 Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, kiedy jest to konieczne z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

§9 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie: 22/ 531 03 00;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§10 Profilowanie danych i automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji. Jeżeli nie chcesz podlegać profilowaniu, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies. 

§11 Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu wysyłane przez nasz Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania Serwisu. W plikach cookies znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. w celach analitycznych lub marketingowych. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz innych technologii śledzących opisaliśmy tutaj: https://marken.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/Cookies-i-inne-podobne-technologie.pdf

§12 Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności będzie poddawana przez Administratora regularnym przeglądom i w razie potrzeby uzupełniana lub uaktualniana. Uzupełnienia oraz zmiany mogą wynikać m.in. z nowych przepisów prawa lub nowych wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zastrzegamy sobie także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy Twoje dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych przez nas danych osobowych. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w naszym Serwisie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 16-11-2020r